Bingham Logistiek Team
  1. Home
  2. Privacy-Cookies

Privacy

Bingham Schiedam B.V.

Buitenhavenweg 92
3113BE Schiedam

T: +31 (0)10-473 01 00
E: info@bingham.nl

Privacy en Cookies

(Klik hier voor de Nederlandstalige versie)

Privacy Policy
Last Updated On: 30-Nov-2023
Effective Date: 30-Nov-2023

This Privacy Policy describes the policies of Bingham Schiedam BV, Buitenhavenweg 92, NB 3113 BE, Netherlands (the), email: info@bingham.nl, phone: +310104730100 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://bingham.nl ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.
We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

Information We Collect:
We will collect and process the following personal information about you:

Name
Email
Mobile
Work Address

How We Collect Your Information:
We collect/receive information about you in the following manner:

– When a user fills up the registration form or otherwise submits personal information
– Interacts with the website
– From public sources

How We Use Your Information:
We will use the information that we collect about you for the following purposes:

– Marketing/ Promotional
– Creating user account
– Processing payment
– Support
– Manage customer order
– Site protection
– Manage user account

If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

How We Share Your Information:
We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below:

Analytics
Data collection & process
We require such third party’s to use the personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for fulfilling the said purpose.
We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner.

Retention Of Your Information:
We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after user accounts remain idle or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely.

Your Rights:
Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at info@bingham.nl. We will respond to your request in accordance with applicable law.
You may opt-out of direct marketing communications or the profiling we carry out for marketing purposes by writing to us at info@bingham.nl.
Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

Cookies Etc.
To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

Security:
The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

Grievance / Data Protection Officer:
If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Bingham Schiedam BV, Buitenhavenweg 92, email: info@bingham.nl. We will address your concerns in accordance with applicable law.

 

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op: 30-nov-2023
Ingangsdatum: 30-nov-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Bingham Schiedam BV, Buitenhavenweg 92, NB 3113 BE, Nederland (de), e-mail: info@bingham.nl, telefoon: +310104730100 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://bingham.nl ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.
Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de Dienst van kracht zijn en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen:
We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over jou:

Naam
E-mail
Mobiel
Werkadres

Hoe verzamelen we uw informatie?
We verzamelen/ontvangen informatie over jou op de volgende manier:

– Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of op een andere manier persoonlijke informatie verstrekt
– Interactie heeft met de website
– Van openbare bronnen

Hoe we uw informatie gebruiken:
We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

– Marketing / Promotie
– Gebruikersaccount aanmaken
– Betaling verwerken
– Ondersteuning
– Klantorder beheren
– Site beschermen
– Gebruikersaccount beheren

Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

Hoe we uw informatie delen:
We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Analytics
Verzameling en verwerking van gegevens
We eisen van deze derden dat ze de persoonlijke gegevens die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie:
We bewaren je persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts niet meer actief zijn of zolang als we ze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze werden verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@bingham.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@bingham.nl.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

Beveiliging:
De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Functionaris voor klachten / gegevensbescherming:
Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Bingham Schiedam BV, Buitenhavenweg 92, e-mail: info@bingham.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Op Bingham kunt u vertrouwen

This uses the Divi tabs module, so you can style it however you want using Divi’s built in design controls!

Pretty nifty eh?

And of course you can add images or whatever you want here too.Tabs are nothing new, but tabs that display inside your mega menu are pretty awesome 🙂
More awesome stuff goes here
More awesome stuff goes here
More awesome stuff goes here